tổ công đoàn

các cán bộ giáo viên là công đoàn viên